Voreres i vials

Som especialistes en la construcció de qualsevol tipus de vorera, començant pels treballs de replanteig, topografia, alineació de rasants i nivell, i passant pel subministre i la col·locació de qualsevol tipus de paviment peatonal, ja sigui de caràcter prefabricat, de pedra natural, de formigó, o de peces especials. Hem realitzat voreres de panot, adoquí, pedra natural, lloses romanes, vorades, rigoles, formigó, peces especials col·locades amb ventosa i maquinària de petites dimensions, sols estabilitzats, i un llarg etcètera de peces de totes les mides i tots els colors.

El disseny i la construcció de vials sempre ha estat un capítol molt important dintre del nostre recorregut com a empresa, ja que des del començament de la empresa, els treballs d’asfalt eren la conseqüència de l’execució dels vials i carrers de qualsevol municipi. Per tant, ens avalen més de 60 anys d’experiència en la construcció, distribució i execució d’infinitat de vials, carrers i carreteres de forma integral i completa, incloent les xarxes de serveis, el clavegueram, l’enllumenat i les feines de senyalització vertical i horitzontal.

Projectes realitzats