Paviments de tot tipus

A més a més de la pavimentació amb aglomerat asfàltic, executem amb els nostres operaris qualsevol tipus de paviments de formigó, ja siguin acabats rugosos, impresos, escombrats o amb pols de quars o color.

Disposem dels estris necessaris per al tractament del formigó, i som pioners al país en l’execució de paviments de formigó realitzats amb estenedora asfàltica, eliminant d’aquesta manera els principals inconvenients de l’estesa de formigó amb els mètodes tradicionals.

També executem paviments amb peces prefabricades de diferents mides i formes, incloent peces drenants sobre subbase natural o paviments rígids tals com panot, adoquins, vorades, rigoles, lloses de qualsevol mida, graons, o fins i tot pedra natural.

Projectes realitzats