Paviments asfàltics

Obres i Paviments Brossa SA disposa en propietat de tota la infraestructura necessària per a l’execució de qualsevol paviment realitzat amb aglomerat asfàltic o paviment derivat de substàncies bituminoses. Disposa de tots els vehicles i de totes les màquines per estendre material bituminós, a més de comptar amb un equip especialitzat de més de 20 anys d’experiència. De fet, l’empresa realitza esteses amb productes bituminosos des de fa més de 50 anys, ja que va realitzar la primera pavimentació amb asfalt l’any 1966, quan va aglomerar la Plaça de l’ajuntament del municipi de Tordera.

L’empresa treballa amb diferents mides d’estenedores, aptes per a qualsevol tipus de carrer, vial o pàrquing, així com diferents tipus de corrons vibratoris i compactadores. Disposa d’una estenedora SUPERBOY de la casa Vogele per a petites pavimentacions i reposicions de rasa, motiu pel qual els rendiments de treball es mantenen altíssims.

Regs d’imprimació i d’adherència, beurades bituminoses, tractaments superficials simples i dobles, paviments tipus slurry i paviments drenants, microaglomerats, paviments porosos i sonoreductors, i fins i tot paviments mixtes amb àrids diversos. Oferim la millor solució per a qualsevol paviment.

Projectes realitzats