Moviment de terres

Obres i Paviments Brossa SA disposa en propietat de tota la maquinària necessària per a la realització de treballs d’excavació i de desmunt de terres, així com dels vehicles adients per al transport i per al moviment de qualsevol tipus de terres i d’àrids provinents de les obres en les que treballem.

Disposem de diferents tipus de màquines per a tots els àmbits i per a tots els espais, i dels implements necessaris per aconseguir els màxims rendiments en el tractament i en la gestió de terres.

Som especialistes en l’excavació i formació de caixes de paviments, elaborant el paquet integral dels ferms de qualsevol tipus de vial o de carretera, i realitzem moviments de terres a l’obra pública (excavació de talussos, obertura de rases, transport d’àrids), en agricultura (formació de basses de reg, canals de regadiu) i en jardineria (desbrossades de boscos, arrencada de soques, etc).

Excavem, refinem, anivellem, compactem, ripem, reblim, atalussem i transportem el material necessari per a qualsevol tipus d’obra amb recursos propis.

Projectes realitzats de moviment de terres