Instal·lacions i serveis

Per norma general, allà on realitzem noves feines d’urbanització, acostumem a reformar i a soterrar les xarxes de serveis existents dintre l’àmbit general de les obres. Tractem directament amb les companyies subministradores de serveis per garantir que les xarxes que instal·lem tinguin la total acceptació per part de les empreses comercialitzadores. Realitzem xarxes principals d’aigua potable, impulsions a dipòsits, portades d’aigua, xarxes d’enllumenat, canvi de lluminàries, instal·lacions elèctriques de mitja i baixa tensió, centres transformadors, equips de mesura i control, estacions de bombament i de cloració, muntem equips auxiliar d’electricitat, soterrament de línies telefòniques i de fibra òptica, execució de cambres i arquetes de registre, xarxes de gas natural, col·locació i reparació d’oleoductes.

Amb personal i equips propis, som capaços de construir xarxes principals de sanejament, de qualsevol tipus de material (polietilè, polipropilè, pvc, formigó, polièster, fibra de vidre, etc), i a qualsevol punt de la geografia, incloent els moviments de terres, la instal·lació de les canonades, i la construcció de tots els elements de registre, així com les connexions necessàries. També instal·lem xarxes de recollida d’aigües pluvials, des de que la pluja arriba a la superfície a protegir, fins que desemboca a una riera, a la platja, o a una estació depuradora d’aigües residuals.

Projectes realitzats en instal·lacions i serveis