Enderrocs

Tota la nostra maquinària i tots els nostres vehicles estan habilitats per a realitzar treballs de desmuntatge d'estructures i d'enderrocs, ja siguin de diferents paviments, de qualsevol tipus de construcció, o d'edificacions existents.

Estem autoritzats per la Generalitat de Catalunya com a transportistes de residus, amb la qual cosa garantim el procés d'enderroc des del seu origen fins a l'abocador autoritzat més proper.

Disposem en propietat de martells hidràulics que funcionen com a implements de les nostres giratòries, i de pinces de subjecció per a la manipulació d'elements estructurals.

En quan a l'enderroc de paviments, disposem de fresadores de diferents mides i de diferents profunditats per a l'escarificació de la superfície, o bé per a l'eliminació total del paviment i l'obtenció d'àrid fressat.

A més a més, tenim una minicarregadora on s'implementa una talladora capaç de tallar el paviment i obrir una rasa a la vegada.

Projectes realitzats d'enderrocs