Endegament de rieres i rocalles

Des dels nostres orígens, fa ja més de 60 anys, ens hem dedicat a la neteja, a la desbrossada i a l’acondicionament de rius, rieres i rieroles, així com a la col·locació de pedra d’escullera per a la protecció dels marges d’aquests cursos fluvials.

També hem realitzat concertats d’escullera per a la consolidació de vials, com a murs de protecció de diferents carrers, i fins i tot a zones verdes com a element decoratiu.

Canalitzem rieres amb pedra natural o amb canalitzacions prefabricades, ja siguin marcs rectangulars de formigó o tubs de grans dimensions col·locats amb autogrua sobre diferents bases de formigó, graves, o subsòl tractat.

Realitzem tot tipus de cunetes de recollida d’aigües, i creuaments de vials, carreteres i autopistes per a mantenir el curs de l’aigua en moments de pluges màximes, i ho fem amb total garantia.

Projectes realitzats